شناسنامه آثار هنری در ایران وجود ندارد

سمایی با بیان اینکه تعیین اصالت آثار هنری در موارد متعددی از جمله خرید و فروش استفاده می‌شود, شناسنامه آثار هنری موجود نیست، گفت: متاسفانه آثار هنری حتی اثر مطرحی…