روایتی از عکس های جهانِ دیگرگونِ افشان ستاره در گالری هپتا

راوی ؛ فاروق مظلومی درست است که عکاس با چشم انسانی از لنز دوربین عکاسی نگاه میکند اما گاهی آنچه که لنز می بیند با چشم عکاس متفاوت است. عکاس…