یادداشتی برای داریوش شایگان

همواره بوده اند اندیشمندان و بزرگانی در ادوار مختلف که بخاطر علم و دانش و معرفت و شناخت هستی و برخورداری از درک و فهم عمیق از عالم معنا در…

یادداشتی بر درگذشت داریوش شایگان

کاش به جای این که به عادت تازه فضاهای مجازی عکس داریوش شایگان را پروفایل کنیم، حالا که حوصله خواندن کتاب هایش را نداریم، حداقل در این حداقلی نظریه پایه…