۱۴ اوت سال ۱۹۵۹ میلادی و اولین تصویر ماهواره ای+

۱۴ اوت سال ۱۹۵۹ میلادی و اولین تصویر ماهواره ای