سهم صنعت مد از آلودی محیط زیست چقدر است؟+

سهم صنعت مد از آلودی محیط زیست چقدر است؟