نمایشگاه آثار نقاشی آرمانی سوررئالیست مهدی قدیانلو در لندن