مراسم درختکاری در کاخ سعدآباد تهران

هفته گذشته مراسم درختکاری در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد هومن جهانگرد: هم مزمان با هفته درختکاری برنامه کاشت درخت با پیشنهاد و پشتیبانی خیریه هومن و با یاد آرمین…