تولید جوهر نقاشی از دود اگزوز اتومبیل

شارما انیرود “Anirudh Sharma “ فراغ التحصیل دانشگاه ام آی تی (MIT media lab) پروژه ای چالش برانگیز با هدف تبدیل چیزی زشت مانند آلودگی، به چیزی با ارزش را…