چیدمان “زیبایی زوال” در گالری چندران، سان فرانسیسکو