چیدمان “زیبایی زوال” در گالری چندران، سان فرانسیسکو

چیدمان گل، از شکوه تا افول از هم اکنون تا ۴ آگوست ۲۰۱۶ گالری چندران سان فرانسیسکو با چیدمانی ناپایدار از ۸۰۰۰ شاخه گل که از سقفی به ارتفاع ۲۰…