وقتی هنر تصادفی بسیار بهتر از هنر واقعی می شود!+

وقتی هنر تصادفی بسیار بهتر از هنر واقعی می شود!