نمایشگاه آثار “اکبر میخک” با عنوان “از این جا تا آن جا” در نگارستان آن+

نمایشگاه آثار “اکبر میخک” با عنوان “از این جا تا آن جا” در نگارستان آن