هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گشابش نمایشگاه: آدینه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ از ساعت ۱۶ الی ۲۰
نمایشــــــــــــــــــــــــــــگاه تا ۲۷ آبان ماه ادامــــــــــــــــه دارد
ساعــــــــــــــــــــــــــــــــات بازدید همــــــــــه روزه ۱۶ الی ۲۰
نگارخانه شــــــــــــــــــــــــــنبه ها تعطیل اســـــــــــــــــــــــت.

دیدگاهتان را بنویسید