هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

آدینه هشتم آبان ماه گالری شهریور میزبان آثار ناصر عصار هنرمند فقید است. در استیتمنت این نمایشگاه به قلم آیدین آغداشلو آمده است:

 عصار نگاهش را از فرماليسم نقاشى مدرن دهه ى پنجاه پاريس به سمت شرق دور چرخاند.

كارى كه بسيارى از همدوره هايش هم دنبال كردند. در ايران ، هم زمان با او، سهراب سپهرى هم اين

نگاه را بر گزيد ؛ گيرم سپهرى محلى تر ماند ، اما آبشخور هر دو يكى بود: مكالمه ى ميان رنگ هاى

رقيق وغليظ ، تقليل يافتن رنگ آميزى به يكى دو رنگ ، تماشاى طبيعت سحر آميز ، و شگفت زده ى مهارت

ونرمى پر پيچ و تاب قلم موى استادان چينى ماندن. هيچكدامشان امابه تماشا وتحسين طبيعت اكتفا

نكردند : سپهرى به سيب ها وچهار گوش ها و دايره ها هم نگاه كرد ، عصار هم صد ها بار صورت

همسرش را با خطوط  پيچاپيچ و شتابنده كار كرد، اما بهت تغزلى شده ى هردو همچنان در تداوم

دست افشاندن آن مشتاق دامن از كف داده ى گلستان سعدى بود. درختان انبوه عصاربر پس زمينه هاى

در پايين كمرنگ شونده ى خوشرنگ و ملايم مى نشينند و وقت هايى كه بهانه ى درختان راكنار مى گذارد ،

فقط چند خط نرم ورهارا – به شيوه ى خوشنويسى سهل نماى چينى – برسطح صفحه مى دواند.

عصار موفق ميشود بى هيچ ادايى دو جهان شرقى وغربى را در هم بياميزد و با روانى خارق العاده اى،

نگاه صوفيانه ى مشرقى اش را با ذات خالص وبرهنه شده ى نقاشى تجريدى غربى ادغام كند.

نقاشى هاى بسيار خوشرنگ وخوش ساخت عصار، در هر قطعى كه باشند ، پنجره هايى اند رو به

منظره هاى مه آلود وهم آلود  آرام و مستقر ، اما نه ؛ پنجره هايى اند به سو وبه درون روحى پالايش يافته كه

ميتواند بر فراز و ماوراى خشم و حرص و اضطراب دورانى چقر و پيچيده  بلغزد و جارى شود و پرواز كند.

همين قدر است واما بسيار بيش از اين قدر است. بسيار بيشتر.

Shahrivar Gallery _ Advr 3 Exhibition  honargardi artevents

این نمایشگاه تا ششم آذر ماه در محل گالری شهریور ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید