بازگشت احسان شریعتی به موسسه پرسش

احسان شریعتی از روز چهارشنبه 14 بهمن ماه  ساعت 17.15 دوره جدید درسگفتار خود در موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش را آغاز خواهد نمود. عنوان درسگفتار شریعتی “بازتعریف مفهوم و نقش…