مصاحبه شایان شعبان با استاد بانگیز

شایان شعبان برای مصاحبه خود اینبار به سراغ یک پیشکسوت در هنرهای تجسمی رفته است، استاد رضا بانگیز که سالها آثار او را در بین چهره های بزرگ دیگری بر…