برنامه گالری گردی | آدینه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از…

برنامه گالری گردی | آدینه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶…

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از…

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۱ اَمُرداد ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۳۱ اَمُرداد ۱۳۹۹   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ اَمُرداد ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از…

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹   برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها…

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ قاسم احمدی نقاشی – شمشیر زنی ۱۸…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی…

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۴ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی…

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ پروین شکری نقاشی – قفای حاضران ۶…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ رضا عابدینی   شناس‌نامه‌ی رضا عابدینی ۱۵…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۵ آذر ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ رضا عابدینی   شناس‌نامه‌ی رضا عابدینی ۱۵…

برنامه گالری گردی | آدینه ۸ آذر ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۸ آذر ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ می می امینی   پروانه ۸ –…