بار افسانه ای قیصریه

قیصریه و خبر کشف مجسمه های عتیقه به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئولین باستان‌شناسی اسرائیل صهیونیستی دوشنبه ی همین هفته محموله‌ی بک کشتی تجاری را که ۱۶۰۰ سال پیش در بندر باستانی…