هنرگردی در بوت کمپ دانشگاه هنر

هنرگردی امروز مهمان دانشگاه هنر بود که در مورد استارتاپ های هنری صحبت کند، وب سایت هنرگردی در طی یکسال گذشته یکی از موفق ترین وب سایت های حوزه هنری…