کاراکترهای تصویر سازی روسی هم درست مانند خودشان ……

من همیشه از روس ها ترس داشتم، هیچ وقت این مردم برای من قابل اطمینان نبودن و همیشه فکر میکردم اگر سفری به روسیه داشته باشم، حتما در انتهای یک…