شخصیت های سباستین بینیک

سباستین بینیک شخصیت های مختلفی را با نیمی از صورتش به نمایش در می آورد. سری نیم رخ دختر گونه سباستین بینیک بعد از اینکه سال گذشته در دیزاین بلوم به…