کتاب تکنیک های فتومونتاژ نوشته صمد قربان زاده منتشر شد

انتشار کتاب “تکنیک های فتومونتاژ” کتاب “تکنیک های فتومونتاژ” نوشته صمد قربان زاده که درباره ی نحوه تولید عکاسی فتومونتاژ از لحاظ تکنیکی و نرم افزاری می باشد, توسط انتشارات…