ظهور ناب گرایی

زیبایی شناسی در هنر همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بوده است. همین اندازه بس که پس از سه هزار سال تاریخ فلسفه، فیلسوفان هنوز به دیدگاهی یکسان در مورد…