آثار مورد توجه منتقدین در جشنواره های خارجی اینبار DAVID BRAY

این نوشته از این جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد در جشنواره های خارجی و قدیمی اروپایی چه آثاری و در چه سطحی در حال ارائه هستند، رویداد Stephanie Chefas…