جنبش زنان در هنرهای تجسمی

آن گونه که فردریک هارت می‌نویسد: نهضت فمینیسم در هنرهای تجسمی یعنی باور به آفرینش آثاری که به گونه‌ای زنان را مخاطب قرار داده و بر نبوغ سیاسی آنان تاثیر نهد…