معرفی طرحی از دفتر معماری ترمه

طراحی ساختمان فروشگاه در بافت شهری این پروژه در سال ۱۳۹۴ و در شهر همدان، یکی از شهرهای تاریخی ایران توسط دفتر طراحی ترمه، ساخته شده است. شهر همدان فضای…