هنر آخال در برابر هنرهای زیبا

هنر آخال هنر شورشی پیش تر در چندین مقاله به هنر بازیافت پرداختیم و چند تن از هنرمندانی را که با مواد بازیافتی به آفرینش آثار هنری دست میزنند معرفی…