مصاحبه اختصاصی هنرگردی با خانم جین هانسون، به بهانه رویداد یک روز، یک کُر

بر اساس وبسایت یک روز، یک کر، این رویداد “یک ابتکار هیجان انگیز برای خواندن دسته جمعی است، که کلید آن در سال   ۲۰۱۴  خورده و از تاثیر همگانی و…