به یاد بنای شمس العماره انزلی و لزوم بازسازی بناهای تاریخی

ما امروز در دنیایی زندگی میکنیم که نگهبانی از هویت فرهنگی تاریخی و هنری یکی از ستونهای مستحکم هر تمدن و سرزمینی است تا بار معنایی و ژرفای تاریخی خود…