شادمانی اهالی تئاتر از جمع آوری دستفروشان خیابان ولیعصر

فراموش نکرده ایم که اهالی تئاتر به ساخت ایستگاه مترو در محوطه تئاترشهر معترض بودند. شهرداری هم این ایستگاه را جابجا کرد تا بتواند طرح زیرگذر چهارراه را اجرا کند.…