هفته طراحی هلند

هفته طراحی هلند، همچنین شناخته شده با عنوان DDWیک رویداد سالانه در ارتباط با طراحی در هلند است. این رویداد در حدود هفته آخر ماه اکتبر شکل می گیرد و…