اثری از سیامک فیلی زاده در مجموعه موزه متروپولیتن+

اثری از سیامک فیلی زاده در مجموعه موزه متروپولیتن