کلیسایی که تبدیل به محراب اسکیت بازان شد

اسکیت سواری یا دعا؟ نقاشی های دیواری اوکودا سن میگل Okuda San Miguel و رمپ های محراب، با خود انرژی و رنگ های مهیجی را به معبد کائوس Kaos _ کلیسایی…