اندیشه‌ی عمومی، ایده ای مربوط به سال ۱۹۷۱+

اندیشه‌ی عمومی، ایده ای مربوط به سال ۱۹۷۱