اندیشه‌ی عمومی، ایده ای مربوط به سال ۱۹۷۱

پروژه ی “General Idea” مجموعه ای است که توسط سه هنرمند کانادایی: “Felix Partz”، “Jorge Zontal” و “AA Bronson” تولید شده است. فعالیت عمده ی این سه هنرمند بین سالهای…