بازیگر مصری در نقش فردی مرکوری در فیلم گروه کوئین+

بازیگر مصری در نقش فردی مرکوری در فیلم گروه کوئین