اثر تحریم‌ها بر هنر معاصر ایران

سالیان سال هنر ایران در منطقه‌ی خاورمیانه حرف اول را می‌زد. اما امروز تحریم‌های آمریکا هنرمندان را به انجام روش‌های قرن هجدهمی مجبور می‌کند. معاملات تمام نقدی، کابوس های لجستیکی،…