دان روسگارد و مفهوم شعر تکنو

دان روسگارد هنرمند و مبتکر بین‌المللی  به دلیل طرحهای اجتماعی که انسان و تکنولوژی را به یکدیگر مربوط می‌کند معروف شده است. او  فضاهایی طراحی می‌کند که انسان و تکنولوژی…