پروژه رنگ درون

الهام از نور پروژه رنگ درون به عنوان نقطه عطفی در دانشگاه تگزاس – واقع در شهر آستین – قرار گرفته بر بام مرکز فعالیت های دانشجویی (SAC)، برخاسته از تمایل دانشجویان به…