چکیده ای درباره عکاسی با نوردهی طولانی

در این نوع عکاسی به تنظیمات سرعت شاتر نیاز دارد. زیرا قرار است شاتر مدت زمان طولانی ‌تری باز باشد؛ زمانی مثل نیم ثانیه تا چندین دقیقه و حتی یک…