عکاسی ارگان های بدن با گلها

این تصاویر مربوط است به مجموعه ای عکاسی شده که از ترکیب اعضای واقعی بدن به همراه گل های طبیعی گرفته شده اند، نام این مجموعه Fleur Viande است که یک سری کامل از این دسته تصاویر هستند، نمایش ترکیبی از همه موارد طبیعی که نشانگر حیات هستند هدف کلی تصویر برداران این مجموعه بوده است

مجموعه Fleur Viande

علیرضا محمدشاه

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید