تلفن آدولف هیلتر در حراجی تقلبی از آب در آمد!+

تلفن آدولف هیلتر در حراجی تقلبی از آب در آمد!