خشایار الوند نویسنده سرشناس طنز درگذشت+

خشایار الوند نویسنده سرشناس طنز درگذشت