اولین نمایشگاه انفرادی نیماد آذرگان در گالری علیها