Tags : هنرفارسی

نقد و مقالات

هنرفارسی

هر چقدر هم که خوشبین باشیم، باید باور کنیم؛ توسعه هیجانات سطحی در فضای فرهنگی ـ هنری کشور به معنی عبور اکثریت جامعه ایرانی از «هنرفارسی» به سطح فاخرتر و والاتری از هنر نیست؛ به معنی این که امروزه بتوانیم جمعیت انبوه چندین هزارنفری را خواص فرهیخته جامعه معرفی کنیم و قاعده تناسب اقلیت و […]ادامه مطلب