Tags : ویم دلووی

نقد و مقالات

گذری کوتاه بر نمایشگاه ویم دلووی در موزه هنرهای معاصر

ویم دلووی هنرمندی است که ذهن خلاق، پویا و جستجوگر وی او را به فراتر از زمان و مکان زیست هنرمند سوق داده است؛ در روزگار کنونی کمتر هنرمندی یافت می‌شود که در آثارش گستره ای از هنر ناب اسلامی، قلمزنی های اصفهان و معماری گوتیک اروپا باشد و بیانگر دغدغه های او از سنت […]ادامه مطلب