هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نسرین برکت نقاش و فعال هنری

نسرین برکت نقاش و فعال هنری

از آنجایی که زنان موضوع اصلی نقاشیهای من بوده و نه مختص به یک نقطه خاص جغرافیایی بلکه بیانگر کلیتی از خلقت زن که در طول تاریخ تحت تاثیر عناصر دیگری بوده است، عناصری متاثر از وقایع اجتماعی و سیاسی که همراه با احساسات و عواطف درونی و تجربیات متعدد از فضاهای ذهنی من بازنمایی […]