باب گلداف در اعتراض به کشتار روهینگا نشانش را پس داد+

باب گلداف در اعتراض به کشتار روهینگا نشانش را پس داد