Tags : Dariush Shayegan

هنرهای تجسمی

یادداشتی برای داریوش شایگان

همواره بوده اند اندیشمندان و بزرگانی در ادوار مختلف که بخاطر علم و دانش و معرفت و شناخت هستی و برخورداری از درک و فهم عمیق از عالم معنا در دوران خود مورد حمله سنت گراها یا به قول معروف خشکه مذهبی ها قرار گرفته اند و آنان را که خود نمودی از ایمان و […]ادامه مطلب