Tags : Futurelab

معماری و شهرسازی

محیط زیست، موقعیت… چگونه معماری حضور پیدا می کند؟

اگر انسان در “محیط” زندگی می کنند، بنابراین ما باید شناخت درستی از محیط و محیط زیست داشته باشیم و بدانیم که محیط زیست چه معنایی دارد! به نظر می رسد بهترین معادل برای محیط زیست “طبیعت” باشد. اگر ساختن یک محیط زیست مصنوعی به معنای خلق محیط زیست به عنوان (جایگزین) طبیعت باشد، بنابراین […]ادامه مطلب