Tags : George Rodger

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

سه عکس مهم در تاریخ عکاسی جنگ

وحشتناک و تاثیرگذار جنگ همواره یکی از نامیمون ترین خاطرات بشری را رقم زده است و در این میان هنر عکاسی و فیلم‌برداری توانسته‌اند با ثبت تلخ‌ترین لحظات زندگی بشر،کمک شایانی به افزایش آگاهی نسبت به واقعیت جنگ کنند. این آگاهی جدای از افتخارات، پیروزی و شکست‌های طرفین درگیری بوده و دقیقا سعی دارد آن‌چه را که […]ادامه مطلب