Tags : Gravity defying

عکاسی و فتومونتاژ هنرهای مفهومی

عکس های ضد جاذبه

هنرمند فرانسوی-امریکایی، میکائل جو پروژه‌ی یک‌ساله‌ای را آغاز کرده بود که در پایان دو حرفه‌ی عکاسی و رقص باله ی او را در هم ادغام کرد. جو در این پروژه 365 خودنگاره را با پس زمینه‌هایی از صحنه‌های زندگی روزمره ترکیب کرد و اگرچه برای هر عکس داستان خود را دارد، اما نقطه‌ی اشتراک همه‌ی […]ادامه مطلب